close

Menu

Zwroty i reklamacje

REKLAMACJA PRODUKTU

1.       Reklamacja z tytułu gwarancji.

1.1.    Wszystkie Produkty oferowane w Sklepie posiadają gwarancję rozruchową Sprzedawcy obowiązującą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

1.2.    Okres gwarancji dla Produktów wynosi 14 dni i jest liczony od dnia dostarczenia Produktu do Klienta.

1.3.    Dokumentem uprawniającym do ochrony gwarancyjnej jest dowód zakupu.

1.4.    Gwarancja nie wyłącza uprawnień Konsumenta wynikających z rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu, określone w Kodeksie cywilnym.

2.       Reklamacja z tytułu rękojmi.

2.1.    Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta będącego Konsumentem, z tytułu rękojmi obejmującej wady fizyczne i prawne, są określone w ustawie Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.). Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w przypadku Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym Konsumentem.

2.2.    Zawiadomienia o wadach dotyczących Produktu oraz zgłoszenie odpowiedniego żądania można dokonać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@pw-mantis.pl lub pisemnie na adres: ul. Szkolna 10, Stojadła, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

2.3.    W powyższej wiadomości w formie pisemnej lub elektronicznej należy podać jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości oraz dane kontaktowe. Podane informacje znacznie ułatwią i przyspieszą rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.

2.4.    Dla oceny wad fizycznych Produktu, należy go dostarczyć na adres: ul. Szkolna 10, Stojadła, 05-300 Mińsk Mazowiecki.

2.5.    Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia reklamacji.

2.6.    Odpowiedź na reklamację jest przekazywana Konsumentowi w wersji papierowej lub elektronicznej.

close